EA Sports FIFA Online 3 xin giới thiệu bài viết Hướng dẫn nhanh bằng video với nội dung: Hướng dẫn các giao dịch Cầu thủ với các đội bóng Máy.